หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับโอนย้าย ผอ กองคลัง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 50 คน
ประกาศวันที่  17 พฤษภาคม 2560

รับโอนย้าย ผอ กองคลัง ดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสาร [ขนาดไฟล์ : 880.25 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ