หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนตำบลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2557
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 55 คน
ประกาศวันที่  7 มีนาคม 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เรื่อง  กำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนตำบลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2557

------------------------------------------------

 

          ตามที่กระทรวงมหาดไทย  มีนโยบายในการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดทำแผนชุมชน  และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาจังหวัด  ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  ทั้งหน่วยงานในภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคประชาขน  และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นองค์กรอำนวยบูรณาการส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน  โดยมีคณะทำงานระดับตำบลที่มีหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานบูรณาการ  กำหนดกลไกการดำเนินงานและรูปแบบของแผนชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และจัดให้มีกระบวนการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนเป็นประจำทุกปี นั้น

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน ให้ทุกหมู่บ้านสามารถจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและบรูณาการแผนชุมชนระดับตำบล ได้อย่างมีคุณภาพ  จึงกำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนตำบลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2557  ดังต่อไปนี้

 

1. ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

    วันที่  18  มีนาคม  ๒๕๕7  เวลา  09.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา 

              วันที่  19  มีนาคม  ๒๕๕7  เวลา  09.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย 

    วันที่  20  มีนาคม  ๒๕๕7  เวลา  09.30 - 12.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว 

 

2. ประชุมประชาคมระดับตำบล

             วันที่  9  เมษายน  2557  เวลา  09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย          

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ  ณ   วันที่   7  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕7

 

 

                                                                     ชัยยศ  กล่อมทอง

 

 

 

              (นายชัยยศ  กล่อมทอง)

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสาร [ขนาดไฟล์ : 48 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ