หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  มาตรฐานการให้บริการ
 มารฐานการให้บริการ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 41 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม


กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
 

ที่

กระบวนการบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลาการให้บริการ

หมายเหตุ

 

ด้านกองคลัง

1

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

1.ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่า ภาษีบำรุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

5 นาที/ราย

(กรณีรายเก่า)

2

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นใบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.12)

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

5นาที/ราย

(กรณีรายเก่า)

3

การจัดเก็บภาษีป้าย

1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน(ภ.ป.7)

 

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีที่ผ่านมา(ภ.ป.7)

5นาที/ราย

(กรณีรายเก่า)

 

   

 

 

 

4

การจดทะเบียนพาณิชย์

1. ผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ลงนาม

1. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. เอกสารแสดงที่ตั้งสำนักงาน

5นาที/ราย

(กรณีรายเก่า)

 

ด้านกองช่าง

5

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนดัดแปลง แบบ (ข.1) พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2. สำเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า(กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร
5. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบวิชาชีพสถาปัตย

กรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนพร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง
7. รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย(กรณีอาคารต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย

30 นาที/ราย

 

 

     

 

หมายเหตุ

6

ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามแบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2. สำเนาโฉนดที่ดิน แปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอนขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
4. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน(แบบ น.4)
5. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน

10วัน/ราย

 

7

สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

1. ยื่นเอกสารคำร้อง
2. พิจารณาคำร้องและรายงานผู้บริหารเพื่อรับทราบคำสั่ง
3. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

1. บันทึกคำร้อง

2 ชั่วโมง

 

8

ด้านการบรรเทาสาธารณภัย

1. ออกระงับเหตุ
2. เก็บเอกสาร
3. แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
4. ประเมินความเสียหาย
5. ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบฯ

1. บันทึกประจำวัน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แบบสอบข้อเท็จจริง

ขั้นตอนที่ 1 ออกระงับเหตุในทันที
ขั้นตอนที่ 2-5 ภายใน 7 วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ด้านการศึกษา

9

รับสมัครนักเรียน

1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก
2. กรอกใบสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรเด็ก พร้อมรับรองสำเนา
2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็กพร้อมรับรองสำเนา
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา พร้อมรับรองสำเนา
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนา
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
6. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือสกุล

 

 

 

ด้านการบริการสังคม

10

การรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. ผู้ขอลงทะเบียนยื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐาน
3. รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

5 นาที/ราย

 

       

 

 

12
 

การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
 

1. ผู้ขอลงทะเบียนยื่นคำขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐาน
3. รับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
 

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
4. ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐบาลว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

8 นาที/ราย
 

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ