หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป Thai English
  หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  แผนพัฒนา
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 82 คน
ประกาศวันที่  29 กันยายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับข้อ 18  ของประกาศคณะกรรมการการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ราษฎร์ธานี21  สิงหาคม  2545ังารส่วนตำบลเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 37) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ดังนี้

                   ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

                   ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

                    ข้อ 3 การกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการใช้ตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) แนบท้ายประกาศฉบับนี้

                   ประกาศ ณ วันที่ 2๙ กันยายน พ.ศ. 2560

 

 

 

                                                             (นายชัยยศ  กล่อมทอง)

                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสาร [ขนาดไฟล์ : 52.5 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ